Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1. Ondernemer: in deze algemene voorwaarden wordt onder "Ondernemer" verstaan WatMannenDenken.nl, onderdeel van OranjeLeeuwen.com (KvK-nummer: 50298135).


1.2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.


1.3. Diensten: de door Ondernemer te verlenen diensten zoals beschreven op www.watmannendenken.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Community via een browser.


1.4. Community: door Ondernemer beheerde Website die een online ledenomgeving vormt, waarmee een Consument toegang heeft tot die online onderdelen vanaf en zolang Consument aan de betalingsverplichting hiervoor heeft voldaan. Onder die onderdelen vallen onder meer een online forum en verschillende e-books.


1.5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden danwel toegang tot verleend worden, waaronder e-books.

 

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Ondernemer en Consument op grond waarvan Ondernemer aan Consument Diensten verleent.


1.7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

1.8. Dag: kalenderdag.


1.9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.


1.11. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping die Ondernemer ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. Zie bijlage 1.


1.12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Consument.


2.2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


2.4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


2.5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


2.6. Ondernemer is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.


2.7. Indien Consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Ondernemer tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


3.2. Het aanbod is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.


3.4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.


3.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


3.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


3.7. Ondernemer heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Consument te weigeren.

Artikel 4 - De Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


4.2. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.


4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4.4. Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


4.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Gebruiksrecht Community en producten

5.1. Ondernemer verleent aan Consument een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Community en producten van Ondernemer, waaronder maar niet uitsluitend e-books. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.


5.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Consument niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.


5.3. Consument mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 6 - Duur gebruiksrecht

6.1. De Overeenkomst voor de Community komt tot stand voor een periode van minimaal 1 jaar. De Overeenkomst kan door Consument tussentijds en na afloop worden verlengd.


6.2. De Overeenkomst voor de Community wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Consument, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

6.3. De Overeenkomst voor de Community kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële Overeenkomst is hierbij leidend.


6.4. Consument zal zich na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in gebruik gegeven diensten en producten en is gehouden om alle van Ondernemer verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Consument aanwezige (computer)apparatuur.


6.5. Ondernemer en Consument zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; 

a. indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Consument (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
c. Consument onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Ondernemer haar activiteiten staakt of liquideert.


6.7. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
a. openstaande betalingen;
b. intellectuele eigendomsrechten;
c. aansprakelijkheid.

Artikel 7 - Rechten en plichten Ondernemer

7.1. Ondernemer spant zich in om de Diensten, waaronder de Community en toegang tot de e-books, continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.


7.2. Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten, waaonder de Community en de e-books. Ondernemer zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


7.3. Ondernemer kan de Diensten, waaronder de Community, mogelijk uitbreiden met nieuwe content, waaronder, maar niet beperkt tot, e-books en video's en online programma's. Nieuwe content en functionaliteiten vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Consument gebruik wenst te maken van deze nieuwe content en functionaliteiten, dient hij hierover nadere afspraken te maken met Ondernemer.


7.4. Ondernemer verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Consumenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Ondernemer. Tenzij Consument aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt Consument gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 8 - Rechten en plichten Consument

8.1. Consument verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken.


8.2. Consument is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.


8.3. Consument dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Consument worden gevraagd tijdens het registratieproces. Consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Ondernemer door te geven.


8.4. Consument dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Ondernemer mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Consument bij het gebruik van de Diensten:

a. geen gegevens plaatsen in het Systeem van de Community, waaronder het Community Forum, die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

b. geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

c. geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

d. niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

e. zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

f. geen op het Systeem van de Community geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

g. niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

h. zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Consument zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

i. alle aanwijzingen van Ondernemer die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


8.5. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Ondernemer zich het recht voor haar verplichtingen jegens Consument op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 8.4, zonder dat Ondernemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9 - Gebruiksvergoedingen en prijzen

9.1. Door Ondernemer opgegeven of met Ondernemer overeengekomen gebruiksvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.


9.2. Ondernemer is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Consument met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.


9.3. Indien Consument niet akkoord wenst te gaan met een door Ondernemer kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Consument gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Ondernemer genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.


9.4. Consument komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Consument mag de betaling van de gebruiksvergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.


9.5. Indien Ondernemer een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Consument de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Ondernemer geldende regeling.

Artikel 10 - Betaling

10.1. De gebruikersvergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.


10.2. Betaling van de gebruikersvergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)


10.3. Ondernemer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.


10.4. Indien Consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.


10.5. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Ondernemer bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.


10.6. Ondernemer heeft te allen tijde het recht toegang tot de Community uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.


10.7. Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Ondernemer.

 Artikel 11 - Garantie, refunds en reclame

11.1. Gebreken in de beveiliging van de door Consument opgeslagen informatie in het systeem van de Community, gebreken als gevolg van handelingen van Consument zelf of van andere Communitygebruikers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Consument.


11.2. Consument dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.


11.3. Indien Consument het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Consument contact met Ondernemer opnemen via de contactpagina op de website. Consument krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Ondernemer. Indien het geschil van Consument gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.


11.4. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.


11.5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Consument niet op.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, e-books, Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Ondernemer ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Ondernemer.


12.2. Het is Consument niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.


12.3. Het is Consument niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


12.4. Consument verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten, van de Website op www.watmannendenken.nl en van de producten, waaronder, maar niet uitsluitend, e-books.


13.2. De aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Consument, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Consument op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.


13.3. Consument zal Ondernemer en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Consument van de Diensten, van de Website op www.watmannendenken.nl en van de producten, waaronder, maar niet uitsluitend, e-books.


13.4. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Ondernemer is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.


13.5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ondernemer (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 14 - Overmacht

14.1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Ondernemer

b. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen

c. belemmeringen als gevolg van de door Consument benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur

d. werkstakingen

e. brand

f. ongeval of ziekte van personeel

g. Denial of Services (DoS) aanvallen

h. door Ondernemer onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Ondernemer afhankelijk is


14.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Consument het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Ondernemer tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


14.3. Indien Ondernemer door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 15 - Advisering

15.1. Alle door Ondernemer gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Ondernemer verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Ondernemer te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Ondernemer verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Ondernemer verleent daarbij geen enkele garantie.


15.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Ondernemer is Ondernemer niet aansprakelijk. Consument vrijwaart Ondernemer tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 16 - Gebruiksvoorwaarden

16.1. Website

Ondernemer is eigenaar van deze website. Ondernemer stelt deze website beschikbaar voor uw persoonlijk gebruik.

Lees deze algemene voorwaarden goed door voor gebruik van deze website.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Het gebruik van deze website is voor uw eigen risico. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte en/of incidentele schade die voortvloeit uit de toegang tot, of het gebruik van deze website.


16.2. Copyright

Online programma’s, video’s, ebook’s, audio, foto’s en tekeningen zijn of in eigendom, of worden gebruikt met toestemming door Ondernemer.

U mag materiaal downloaden dat beschikbaar wordt gesteld op de website en social media alleen voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik met het intact houden van alle auteursrechten, handelsmerken en eigendomsrechten.

U mag de inhoud van alle online beschikbaar gestelde materialen – met inbegrip van de websites, Community, e-books, tekst, afbeeldingen, audio en video voor publieke of commerciële doeleinden – niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer.

U kunt aannemen dat alles wat u ziet of leest op de websites, Community, e-books en social media is beschermd door auteursrecht, tenzij anders vermeld, en het mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.


16.3. Nauwkeurigheid van informatie

Ondernemer spant zich in om nauwkeurige en up-to-date informatie te publiceren.

Echter, Ondernemer geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie.

Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van deze website.


16.4. Privacy

Ondernemer respecteert de privacy van Consument. Ondernemer zal de persoonsgegevens van Consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Ondernemer is in te zien. Consument stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


16.5. Disclaimer

Het gebruik maken van deze website is voor eigen risico. Zie onze Disclaimer.

16.6. Reacties

Op onze websites, de Community waaronder het Community Forum, en social media kunnen reacties en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen, of andere informatie geplaatst worden, zolang geen van deze uitingen illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, privacy-schendend, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anders nadelig zijn voor derden. Ook mogen de uitingen geen software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings, of enige vorm van “spam” bevatten.

U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, u voordoen als iemand anders, of anderszins misleiden.

We behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken.

Elke reactie die u plaatst op openbare websites of op social media wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom.

Alles wat u post kan worden gebruikt door Ondernemer voor welk doel dan ook, zoals publicatie op haar andere openbare websites en social media kanalen, gebruik in webinars, of anderszins.

Ondernemer is vrij om alle ideeën, concepten, know-how, of technieken die u plaatst op onze websites, in de Community waaronder het Community Forum, en op social media te gebruiken voor welk doel dan ook.


16.7. Handelsmerken en logos

De handelsmerken en logo’s op de websites, Community en social media, zijn handelsmerken van Ondernemer.

Logo’s en handelsmerken mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer.


16.8. Aanpassingen

Ondernemer behoudt het recht om te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen en het is uw verantwoordelijkheid om de Algemene Voorwaarden op eventuele wijzigingen te checken.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

17.1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


17.2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.


17.3. Consument is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Consument onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Ondernemer is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Consument verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.


17.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 18 - Levering en uitvoering

18.1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


18.2. Een door Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Ondernemer kan doen gelden indien Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.


18.3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 19 - Nakoming Overeenkomst en extra garantie

19.1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


19.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.


19.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden; er is echter geen recht op eventuele schadevergoeding.


19.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


19.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20 - Herroepingsrecht

Bij producten:


20.1. Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


20.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ondernemer mag, mits hij Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:


20.3. Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


20.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 21 - Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd

21.1. Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


21.2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 22 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en kosten daarvan

22.1. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ondernemer.


22.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Ondernemer. Dit hoeft niet als Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


22.3. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


22.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.


22.5. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


22.6. Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van Consument te bevestigen.


22.7. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 23 - Verplichtingen van Ondernemer bij herroeping

23.1. Als Ondernemer de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


23.2. Ondernemer vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


23.3. Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.


23.4. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 24 - Uitsluiting herroepingsrecht

Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:


24.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen


24.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Ondernemer worden aangeboden aan Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen


24.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en

b. Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Ondernemer de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd


24.4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en Overeenkomsten van personenvervoer


24.5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering


24.6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien


24.7. Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn


24.8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben


24.9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken


24.10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten


24.11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Ondernemer geen invloed heeft


24.12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken


24.13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop


24.14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en

b. Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)


- Aan:

WatMannenDenken.nl, t.n.v. R. Jansen

info@watmannendenken.nl


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze Overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*


- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]


- [Naam Consument(en)]


- [Adres Consument(en)]


- [Handtekening(en) Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.