Mannen
Rob Jansen
Mannen
06/21/2018
0 min
0

"Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten. Mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren."

06/21/2018
0 min
0

“Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten. Mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren.” ~ Peter Bamm

Reacties
Categorieën